loader

Naujiena

VISAGINE VYKO ATASKAITINIS METINIS SKIA NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Š. m. vasario 14 dieną Visagine vyko SKIA ataskaitinis metinis narių suvažiavimas. Suvažiavime buvo pristatyta metinė Asociacijos veiklos ataskaita, finansinė ataskaita bei pristatyti 2020 metų darbai.

Gausus susirinkęs Asociacijos narių būrys, o dalyvavo virš 30,  parodo, kad Asociacijos veikla jau įsibėgėjus ir vieningas požiūris į problemas ir jų sprendimą duoda savo vaisius. Suvažiavime dalyvavo ir svečiai – Visagino meras Erlandas Galaguz, LKVA prezidentas Gintaras Nakutis, LSA patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius.

Visagino meras, taręs sveikinimo žodį SKIA nariams, padėkojo Asociacijai už atliktus darbus, siekiant vidaus sandorių reglamentavimo aiškumo. Mero žodžiais, tai palengvino visų pirma Lietuvos savivaldybėms pareigą užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą.

SKIA prezidentas E. Mulokas pristatė SKIA veiklos metinę ataskaitą už 2019 metus. Asociacija per pastarąjį laikotarpį pasipildė dvejais naujais nariais, šiuo metu ji vienija 30 narių. Prezidentas paminėjo, kad  tiek 2019 metų laikotarpyje, tiek ir šiais metais SKIA esminės veiklos kryptys išlieka šios:

  • Atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei vietos savivaldos institucijose.
  • Teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitiems valstybinės valdžios bei valdymo organams, vietos savivaldos institucijoms.
  • Organizuoti seminarus ir pasitarimus probleminiais klausimais, rengti gamybines ir pažintines išvykas į techninius objektus Lietuvoje ir užsienyje.
  • Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, viešinti Asociacijos tikslus ir uždavinius.

Suvažiavime Asociacijos direktorė pristatė ir 2020 metų veiklos planą, planuojamą biudžetą ir išlaidas.

Metinio suvažiavimo metu iškilmingai įteikti ir Lietuvos komunalininko garbės ženklai:

  • Tautgirdui Narbutui, UAB „Utenos komunalininkas“ direktoriui, vienam iš SKIA steigėjų;
  • Vidui Kemežai, ilgamečiui UAB „Grinda“ darbuotojui, už ištikimybę profesijai, puikų darbą, profesines kompetencijas;
  • Birutei Kaunienei, SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbuotojai už ilgametį ir rezultatyvų darbą, kruopštų ir atsakingą požiūrį į savo vadovaujamo skyriaus veiklą.

Asociacijos suvažiavimo metu vienbalsiai SKIA tarybos nariu išrinktas UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius Gediminas Valinevičius.

 

Asociacijos nariai aplankė ir Ignalinos atominę elektrinę, susipažino su vykdomais uždarymo darbais, susipažino su RBMK-1500 reaktoriaus valdymo skydu.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. Asociacijos tikslas – sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines įmones bendradarbiavimui, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija